t-dana

Contoh Surat Permohonan Pembiayaan

Tarikh :
Bank Simpanan Nasional
Jabatan Pengurusan Kredit Tingkat 6, Wisma BSN
117 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur


Tuan,
Per : Permohonan Pinjaman Industri Kreatif

Saya / Kami dari Syarikat ……………………………………………………………… memohon kemudahan tersebut seperti di atas dari Bank Simpanan Nasional berjumlah RM ……………………………………(Ringgit Malaysia : ……………………………………………………………… ) bagi membiayai kos/keperluan kewangan berkenaan modal pusingan/ pembelian aset / pemasaran ( Sila potong mana yang tidak berkenaan) dan lain- lain (sila jelaskan).

Bersama permohonan ini saya/kami sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan (sila rujuk lampiran).

Saya/kami juga memberi kuasa kepada Bank atau wakil Bank untuk mendapatkan daripada bank-bank lain/pihak ketiga ataupun punca lain sebarang butiran/Maklumat yang diperlukan berkaitan permohonan ini.

Sekian, terima kasih.

 

Yang benar,
……………………………………
(                                                       )